ГАРАНЦИЯ

АРТИКУЛ:

ЦЕНА

ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ

Съгласно чл. 117 от ЗЗП и БДС-515-88-M12 производителят предоставя 30-дневен гаранционен срок на обувните си изделия. Рекламацията се урежда от производителя чрез продавача.

Рекламациите се уреждат съгласно чл. 112, чл. 113, чл. 114 и чл. 115 от ЗЗП, като при възникване на отстраним дефект, обувките се отремонтират от производителя в срок от 30 дни.

Чл. 112. (1) при несъответствие на потребителската стока с договора на продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора на продажба. В този случай потребителят може да избира между извършването на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин на обезщетение на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземе впредвид:

  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2, значимостта на несъответствието;

възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетение, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавача е длъжен да проведе в съответствие с договора на продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора на продажба трябва да се извърши в рамките на 1 месец, считано от представянето на рекламацията от потребителя.

(3 )След изтичането на срока по ал.2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаление на цената на потребителската стока, съгласно чл. 114

(4)Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали или труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска обезщетение за претърпените, в следствие на несъответствието вреди.

Чл. 114 (1) При несъответствие на потребителска стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от разрешението на рекламацията по чл. 113 той има право на избор между една от следните възможности:

  1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
  2. Намаляване на цената.

(2)Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на 1 месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3)Потребителят не може да претендира за разваляне на договора ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115 (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до 2 години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2)Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото по ал. не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1.Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112-115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 115-115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на несъответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115.

2.Съдържанието и обхвата на търговската гаранция:

3.Съществените елементи, необходими за нейното прилагане и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция, териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, име и адрес на лицето пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

(2)В случай, че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за представяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Чл. 125. (1) Рекаламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощеното от него лице.

(2)Рекламация се предявява устно или писмено.

(3)При предявяване на рекламация потребителят посочва предметът на рекламацията, предпочитаният от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт.

(4)При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията.

  1. Касова бележка или фактура: 2. протокол и актове или други документи установяващи несъответствието на стоката или услугата с договора: 3. други документи установяващи претенцията по основание и размер.

 

 

Чл. 126. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до 2 години от доставката на стоката, но не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствие с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствие на услугата с договореното.

(2)Срокът по ал. 1 спира да тече, през времето, необходимо за поправка на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3)Ако търговецът е предоставил търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичане срока на търговската гаранция.

Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощеното от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

(2)Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощеното от него лица рекламации.

(3)При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра.

(4)Приемането на рекламции се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място посочено от търговеца. Правото на избор на предявяване на рекламацията, принадлежи изцяло на потребителя.

Чл. 128.(1) Отменена

(2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115.

 

РЕКЛАМАЦИИ НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ОСНОВАТЕЛНИ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

-При неспазване на УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА:

-При увреждания и дефекти, които са резултат от неправилна употреба и поддържане или са причинени умишлено

-Преждевременно износване в следствие на експлоатация в екстремни условия

-Износване и откъсване на тока

-Разместване на стелките и деформация на обувките в следствие влиянието на вода, кал или специфична походка

-Изменение на цвета на кожата, след неправило използвани средства за оцветяване и почистване

-Когато обувките не са водонепромокаеми, ако обратното не е изрично записано в етикета

-Увреждания или цялостна загуба, в резултат от небрежност или причинени умишлено на елементи с декоративен характер (катарами, връзки, капси, етикети, емблеми и др. подобни);

Уважаеми клиенти, в момента на покупката оглеждайте обувките за видими външни недостатъци или повреди, за да се уверите, че ги получавате в безупречно състояние.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА – Р. БЪЛГАРИЯ

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА:

Уважаеми клиенти

За да запазите за дълго време Вашите обувки в добро състояние е нужно да ги поддържате, спазвайки следните указания:

-Използвайте Вашите обувки по предназначение, например ежедневните обувки за улицата не са предназначени за неравни, насечени терени за туризъм и екстремни спортове

-При носене новите обувки е необходимо да се импрегнират предварително! с изключение на лачените) с подходящ препарат,

-Намокрените обувки да не се сушат в непосредствена близост до радиатор или печка, а при стайна температура, тъй като излагането им до уреди за отопление причинява напукване на кожата и разлепване.

-Не перете обувките си в пералня, не ги киснете или почиствайте с избелващи перилни препарати.

-Препоръчително е след носене обувките са се оставят да „починат“ минимум 24 часа, за да се даде възможност на кожата да изсъхне от поетата от краката влага. Така обувките се предпазват от деформиране и се удължава техния живот.

-Отстранявайте с мека, влажна кърпа следите от сол и луга през зимата.

-При носене се съобразявайте със спецификата на материалите, от които са изработени Вашите обувки (например с подметка от гъон не бива да се носят в мокро и влажно време)

-Желателно е да използвате висококачествени средства за поддържане на обувките, подходящи за целта (за съответния вид кожа)

За повече информация и въпроси относно използването и поддържането на закупените от Вас обувки, моля не се колебайте да се обърнете към нашите продавач-консултанти, които с готовност ще ви дадат инструкции и съвети.

Марките обувки, които предлагаме са пионери в бранша и непрекъснато внасят новости, предлагайки уникални материали. Кожите търпят специални манипулации, за да се постигнат нестандартни модни ефекти (изкуствено състарение, специално изтъркани или напукани кожи или други), които не бива да се считат за дефект.