Вашите лични данни

Както всички други сайтове и мобилни апликации, ние събираме и обработваме Вашите лични данни. Моля да прегледате внимателно за какви цели събираме Вашите лични данни.

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице; „Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е ДИМА-СТИЛ ФЕШЪН“ ООД, наричан за кратко Dima.bg. Дружеството е регистрирано с ЕИК 201043840, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Обеля, ул. 26-та 19. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора; „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът: спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики; защитава потребителите, клиентите и партньорите на dima.bg; гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите; осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните.

Как събираме информация за Вас?

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:

  • Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни. За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по Регламента.Когато създавате профил на уеб сайта www.dima.bg, Вие ни предоставяте лична информация, включително имената си и електронна поща.
  • Данни, получени от трети страни Понякога, след Ваше изрично съгласие дадено през инструментите на сайта, можем да получим данни от трети страни, напр. данни от профила Ви в социални мрежи, като Facebook.

Файлове cookies “Бисквитки”

Файловете “Бисквитки” са текстови файлове, съхранявани на крайното устройство на потребителя, предназначени за използване на уеб страници. Тези файлове позволяват идентифицирането на устройството на потребителя и правилното показване на уеб страницата, предназначена за неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, от който са дошли, времето на тяхното съхранение на крайното устройство и уникален номер.

“Бисквитките” се съдържат в HTTP протокола, използван за свързване на интернет сървъра с браузъра. Състои се от: ключа, дефиниращ името на стойностите, стойностите и жизнения цикъл, след който браузърът трябва да премахне бисквитката. “Бисквитките” се използват, за да се настрои уеб съдържанието към предпочитанията на потребителя и да се увеличи използваемостта и персонализирането на съдържанието на уебсайтове.

Има два стандартни вида файлове с “Бисквитки” – „сесийни“ и „постоянни“. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузър). „Постоянните“ файлове остават на устройството на потребителя за времето, посочено в параметрите на файловете с “Бисквитки” или докато не бъдат ръчно изтрити от потребителя.

Когато потребителят използва нашия сайт, ние използваме “Бисквитките”, за да идентифицираме браузъра или потребителското устройство – “Бисквитките” събират различни видове информация, която по принцип не съставлява лични данни (не позволява идентификация на потребителя). Въпреки това, някои информации, в зависимост от тяхното съдържание и използване, може да се свържат с определено лице и да се считат за лични данни.

Можете да управлявате използването на “Бисквитки” от ваша страна посредством настройките на нашия уебсайт или на вашия уеб браузър.

По подразбиране, интернет браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство на потребителя, свързано към мрежата, позволява включването на определените видове “Бисквитки” на това устройство. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират използването на “Бисквитки” в настройките на уеб браузъра или да уведомяват за всеки техен трансфер към устройството на потребителя. Така даденото съгласие относно използването на тази технология може да се изменя или отменя по всяко време.

Подробна информация за възможностите и начините за работата с “Бисквитки” е налична в настройките на софтуера (уеб браузъра).

Ограничаването на използването на “Бисквитки” може да засегне някои функционалности, достъпни на уебсайта.

Моля, да обърнете внимание, че отказът от “Бисквитки” ще се приложи само към конкретен браузър. Това означава, че същите действия ще трябва да бъдат предприети за всеки друг браузър, използван на същото или друго устройство.

Използваните “Бисквитки” са преди всичко, за да бъде по-лесно на Потребителя на уеб сайта да използва Онлайн магазина, например, като “запомнят” информация веднъж, така че да не трябва да се предоставя всеки път, както и да адаптира тяхното съдържание, включително и рекламно, спрямо техните предпочитания. “Бисквитките” се използват също така и за увеличаване на използваемостта и персонализирането на съдържанието на сайта, включително представянето, създаването, предоставянето и изпълнението на реклами, предложения или промоции (отстъпки), предназначени специално за даден Потребител в съответствие с интересите му (важи само ако лицето е пълнолетно и е дало съгласието за това действие).

Посредством използването на технологията на “Бисквитките” в Онлайн магазина, е възможно Администраторът да опознае предпочитанията на госта, напр. чрез анализ на това колко често той посещава Онлайн магазина, или ако и какви продукти той купува в офлайн магазините на Dima .bg. Анализът на онлайн поведението спомага за по-доброто разбиране на обичаите и очакванията на Потребителите и адаптиране спрямо техните потребности и интереси.

“Бисквитки” на трети лица (third party cookies)

“Бисквитките”, използвани от Администратора, се използват преди всичко са оптимизиране на услугата на Потребителя, докато използва Онлайн магазина. Въпреки това, Администраторът си сътрудничи с други дружества в обхвата на тяхната маркетингова (рекламна) активност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройство на Потребителя,също Обработва “Бисквитки” от дружества, които извършват такива маркетингови дейности. “Бисквитките”, изпратени от тези дружества, трябва да осигурят представяне на Госта само на онези реклами, които съответстват на техните индивидуални интереси и потребности. Според Администратора представянето на персонализирана реклама е по-атрактивно за Госта, отколкото рекламата, която остава несвързана с неговите потребности. Без тези файлове това би било невъзможно, тъй като дружествата, които си сътрудничат с Администратора, педоставят рекламно съдържание на Гостите.

Като част от маркетинговите дейности, Администраторът използва следните дружества, които използват “Бисквитки” в Онлайн магазина:

Google Ireland Limited Facebook Convertiser Pingdom

Допълнителна информация за “Бисквитките” и упоменатите дружества, може да бъде намерена в техните политики за поверителност.

Гостът може да промени начина, по който “Бисквитките” се използва от браузъра или Приложението, като включително блокира или изтрие онези, които идват от Онлайн магазина (и други уебсайтове). За да постигне това, променя настройките на браузъра или Приложението. Начинът на премахването им е различен в зависимост от използвания уеб браузър. Информация за това как се изтриват “Бисквитки” трябва да се намира в полето “Помощ” на избрания уеб браузър. Премахването на “Бисквитките” не е същото като изтриването на Лични данни от Администратора на Лични данни, получени чрез “Бисквитките”.

Например, в браузъра Internet Explorer, “Бисквитките” могат да се променят от: Инструменти -> Интернет опции -> Защита на данни; в браузъра Mozilla Firefox: Инструменти -> Опции -> Защита на данни; а в Google Chrome: Настройки-> Покажи разширени настройки -> Защита на данни -> Настройки на съдържание -> “Бисквитки”.

Пътищата за достъп могат да са различни в зависимост от използваната версия на браузъра.

Подробна информация относно управлението на “Бисквитките” на мобилен телефон или друго мобилно устройство може да се намери в наръчника за потребителя/ ръководството на потребителя на дадено телефонно или мобилно устройство.

Ограничаване използването на “Бисквитките” на дадено устройство прави възможно или съществено възпрепятства правилното използване на Онлайн магазина, като напр. може да бъде свързано с невъзможност да се поддържа логин сесията.

Как защитаваме вашите данни? Администраторът прилага подходящи технически и организационни мерки, за да осигури защита на Личните данни, като: обезпечаване на данните срещу неразрешен достъп; SSL сертификат на страниците на Онлайн магазин, където се предоставят Лични данни; криптирането на данни, използвани за овластяване на лице, което използва функционалността на Онлайн магазина; достъп до Акаунта само след предоставянето на индивидуална регистрация и парола.

Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Попълвани и изпращани от Вас форми. Възможно е да събираме разнообразни лични данни, според целите на формата и уговорките ни с рекламните партньори. Обичайно, събираме следните данни: Вашите имена; Потребителско име; Парола; Адрес на електронна поща; Град; Данни, събирани чрез наблюдения За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас: IP адреса, от който правите посещението; Идентификатор на браузъра Ви; Идентификатор на мобилното Ви устройството; Несъдържащ лични данни Ваш идентификатор; История на поведението Ви на сайта www.dima.bg; Поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой, търсения; Вашите коментари. За логнатите потребители, към посочените по-горе данни, събираме и идентификатори, свързващи ги с конкретния профил на потребителя. Данни, получени от трети страни В зависимост от източника на данни, това включва: Основна информация за профила, като име, имейл адрес; Подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти; Вашите контакти и начина Ви на свързаност с тях. За какви цели обработваме информацията? Информацията, която събираме и обработваме за Вас може да се използва за следните цели: Нормално функциониране на сайтa ни. Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайта. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайта и Вас от посегателства. Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други. Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга. За договорно изпълнение на услугите ни Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането на потребителя във връзка с регистрация за използване на наша услуга. За запазване и достъп до информация. Включва съхранение и достъп до информация, запазена на Вашето устройство, напр. идентификатори на устройство, идентификатори на потребител, рекламни идентификатори, бисквитки и други технологии. Тази цел е помощна – чрез използването на описаните в нея технически механизми, ние ще можем да изпълним някоя от другите описани цели. За персонализиране и профилиране Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време. Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание. Целите, преследвани от Dima.bg са: Осигуряване на по-добро преживяване на потребителите на сайта ни и показване на релевантни реклами. За подбор, доставка и отчитане на сервираните реклами. За подбор, доставка и отчитане на сервираното съдържание. За измерване. За целите на планиране, отчетност и статистика. За Маркетингови цели.

Какви са правата Ви във връзка с личните данни?

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни: Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни; Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас; Право на достъп до личните Ви данни; Право на ограничаване обработването на личните Ви данни; Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни; Правото на преносимост на данните; Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.); Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни. Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Кога Dima.bg може да ползва данните Ви, за да се свърже с Вас?

Можем да използваме предоставената от Вас информация, за да се свържем с Вас относно различни въпроси като: Да Ви уведомим за промени в политиките на Dima.bg и настоящите правила; Да Ви отговорим, когато сте се свързали с нас или да Ви отговорим на Ваш коментар или жалба; За маркетингови цели; За да Ви изпратим подходящи предложения за продукти и услуги на Dima.bg; За да Ви информираме за игри, конкурси или промоционални оферти на Dima.bg;

Нашият уебсайт използва „бисквитки”. Ако искате да научите повече за използването за „бисквитките” на нашият уебсайт, прочетете нашата Политика за използване на бисквитки. Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си с нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките. Защо е необходимо Вашето съгласие? Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от Dima.bg. Ако маркирате „Приемам всичко” Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани.

Заключение

Dima.bg запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Dima.bg. Dima.bg не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политика.